روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

 

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

 

شرکت برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار، بسته به شرایط از انواع روش های تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده می کند و ضمن بررسی وضعیت فعلی و آتی صنایع و انواع گزارش های تحلیلی بین المللی، نسبت به تشکیل پرتفوی بهینه برای مشتریان اقدام می کند.