درآمد و منافع سبدگردان

درآمد و منافع سبدگردان

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت.هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی های مختلف ( از جمله اوراق بهادار) سرمایه گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.